درس تست برای آموزش

درس تست برای آموزش

این درس برای آموزش کار با پلتفرم آکادمی به مدرسین و اساتید عزیز تهیه شده است.

آموزش کار با پلتفرم آکادمی آگاپه

آموزش کار با پلتفرم آکادمی آگاپه

آموزش ویژگی‌های پلتفرم آکادمی و امکانات آن برای اساتید دوره‌های آموزشی