تعریف تسهیل‌گری

تعریف تسهیل‌گری

در این دوره آموزشی به تعریف تسهیل‌گری و انواع آن پرداخته می‌شود.

کلیات مدیریت منابع انسانی

کلیات مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان اساسی هر سازمانی است.

در این درس مواردی توضیح داده شده است که به بهبود فعالیت مدیران منابع انسانی سازمان‌ها کمک می‌کند.

مدیریت استراتژی

مدیریت استراتژی

سرفصل‌هایی که در این دوره ارائه می‌شوند عبارتند از:
- استراتژی چیست؟
- مبانی مدیریت استراتژی
- فرایند مدیریت استراتژی
- تمرین استراتژی خوب و بد
- آفت‌های چهارگانه مدیریت استراتژی
- چهار آفت در پیاده سازی استراتژی
- تست‌های کارایی فرایند مدیریت استراتژی