خودتوانمندسازی با تاکید بر تعادل قدرت در موسسات نیکوکاری

خودتوانمندسازی با تاکید بر تعادل قدرت در موسسات نیکوکاری

در دومین نشست از پنل گفتگویی موسسات نیکوکاری در رابطه با موضوع زیر گفتگو شد: خودتوانمندسازی با تاکید بر تعادل قدرت

مقصود فراست‌خواه در این رویداد انواع قابلیت‌ها را که عبارتند از:
-  شناختی- مهارتی
- انگیزشی/ هیجانی و عاطفی
- ارتباطی/ تعاملی
- فنی- تکنیکی/ رسانه‌ای
- اجرایی/ فعالیتی
را مطرح کرد و در رابطه با هر کدام توضیحاتی ارائه داد.